سلام گیرنده کلیه با گروه خونی A+
لطفا به این شماره پیام یا زنگ بزنید
فوری فوری