گیرنده گروه خونی اومثبت هستم
درصورت مچ باین شماره تلفن تماس بگیر ین