41 ساله

کلیه سالم و عالی با انجام آزمایشات در حضور گیرنده با گروه خونی O منفی

 

09369660783