اهدا کننده هستم خون o+به بالاترین قیمت میدم بخاطر مشکلی مالی که دارم تمام هذینه ها با گیرنده از لحاظ جسمی سالم بدون هیچ گونه مریضی خاصی