۲۳ساله
بدهی زیاد دارم به همین دلیل میخوام بفروشم
A+هستم لطفا بهم پیام بده نیاز شدید