سلام کلیه O+ فروش به دلیل نیاز مالی سالم غیر سیگاری و غیر ه فوری توافقی ۵۰ سال دارم سالم سالمم