اهدا کننده
گروه خونی o+
سن ۳۴
آزمایشات انجام شده
درصورت مچ بودن پیام بدهید
وزن ۹۰
قد ۱۷۸
ساکن تهران